Stacje Regazyfikacji


Technologia stacji zgazowania

Skroplony gaz jest dostarczany kriogeniczną cysterną do zbiornika magazynowego w stacji zgazowania klienta. Tutaj pod ciśnieniem poduszki gazowej zbiornika ciecz jest podawana do parownicy atmosferycznej, gdzie następuje jej odparowanie w temperaturze otoczenia – zgazowanie. Ciśnienie gazu w instalacji jest nastawiane na wartość żądaną przez odbiorcę i może wynosić od 1.0 do 36.0 bar w zależności od typu zastosowanego zbiornika.


W zestawie pracuje jedna lub po dwie wytypowane parownice, w zależności od warunków eksploatacji np. pobór ciągły.

Lokalizacja stacji zgazowania

LOKALIZACJA STACJI ZGAZOWANIA
Powyższy rysunek ilustruje przykładowe rozmieszczenie urządzeń na terenie stacji zgazowania. Przy sytuowaniu stacji należy zwrócić uwagę na umożliwienie dojazdu cysterny do zbiornika na odległość ok. 3.0 m
Wymiary A, B, C i D określają wielkości fundamentów, które zależą od typu zastosowanego zbiornika i parownic.
Stacje zgazowania będące integralną częścią instalacji technologicznych znajdujących się w budynku produkcyjnym, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynku (przy ścianie) i traktowane wraz z nim jako jeden obiekt, o ile zachowane są odległości od budynków sąsiadujących.

Ogólne wymagania

Obiekt musi być zbudowany wg Projektu Budowlanego. Konieczne jest zapewnienie dojazdu do stacji cysternom kriogenicznym przy założeniu, że cysterna nie powinna cofać przy wjeździe na stanowisko.
Na terenie stacji zgazowania należy zainstalować oświetlenie umożliwiające załadunek zbiornika magazynowego w porze wieczorowo-nocnej. Ponadto powinna być zainstalowana rozdzielnia elektryczna 380/220V wyposażona w gniazdo pięciobolcowe 380V 63A oraz dwa gniazda 220V
Zbiorniki magazynowe nie wymagają dodatkowych zwodów odgromowych, natomiast zarówno zbiorniki jak i parownice należy połączyć z instalacją uziemiającą, zabezpieczając je przed wyładowaniami atmosferycznymi oraz elektrycznością statyczną.
Lokalizacja stacji zgazowania ciekłych gazów atmosferycznych musi być zgodna z przepisami prawa budowlanego, przepisami ochrony środowiska, wymaganiami Dozoru Technicznego, przepisami ochrony przeciwpożarowej i BHP. Wiąże się to z wystąpieniem do urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na lokalizację stacji o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
O możliwości posadowienia zbiornika i usytuowaniu stacji zgazowania każdorazowo decydował będzie projektant dokonujący adaptacji typowego projektu stacji zgazowania i opracowujący plan zagospodarowania działki lub terenu, na podstawie danych gruntowych i danych dostawcy urządzeń (firmy z branży gazów technicznych).
Typ i wielkość zbiornika magazynowego oraz parownicy określa dostawca gazu kierując się przewidywanym zużyciem, wymaganym ciśnieniem w instalacji odbiorcy i przy założeniu pozostawienia 20% rezerwy zawartości w zbiorniku.
Orurowanie instalacji zgazowania można wykonać w technologii spawania rur ze stali astenitycznej lub w technologii lutowania twardego rur Cu.
Rurociągi tlenu gazowego o średnicy DN>25 z uwagi na rodzaj medium (gaz z grupy 1, o właściwościach utleniających) oraz jego ciśnienie PS>0,5 bar podlegają ocenie zgodności ( dyrektywa 2014/68/UE) na oznaczenie CE wg Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 211),
Rurociągi pozostałych gazów atmosferycznych (grupa 2, gazy obojętne ) o średnicy DN>32 wymagają sprawdzenia co do konieczności oceny zgodności na oznaczenie CE. Rodzaj wymagań co do wykonawstwa i modułu oceny zgodności oraz na oznaczenie CE wg dyrektywy 2014/68/UE..