Przeglądy Okresowe Urządzeń Ciśnieniowych


Systematyczne przeglądy stacji zgazowania  zapobiegają powstaniu niebezpiecznych zdarzeń dla środowiska a przede wszystkim dla obsługi.

Coroczne przeglądy serwisowe instalacji zbiornikowych  oraz przeglądy okresowe urządzeń i  stacji rozprężania są specjalnością naszej firmy. Specjalistyczne samochody serwisowe zabezpieczają pełny zakres prac ekip serwisowych w terenie. Przeglądy stacji zgazowania obejmują zarówno serwis armatury jak i mycie zbiorników.

Centrogaz oferuje wykonanie zleconego zakresu prac wynikający z wymagań dotyczących badań, konserwacji i kontroli stanu urządzeń stacji zgazowania.

W toku eksploatacji, zespół urządzeń ciśnieniowych stacji zgazowania podlega następującym badaniom:

 • badania okresowe – dla urządzeń objętych formą dozoru pełnego, w terminach określonych przez UDT dla danego rodzaju urządzenia,
 • doraźne eksploatacyjne – wykonuje się w terminach wynikających z bieżących potrzeb na pisemny wniosek służb technicznych użytkownika stacji w okolicznościach uzasadniających ich przeprowadzenie tj.:
  • zmiany miejsca zainstalowania urządzenia,
  • naprawy urządzenia ciśnieniowego, w tym naprawy metodami chemicznymi, lub jego modernizacji,
  • wymiany niektórych elementów urządzenia,
  • zmiany nastawy osprzętu zabezpieczającego,
  • zmiany charakterystyki lub rodzaju urządzeń zasilających,
  • stwierdzenia nieszczelności lub uszkodzeń ścianek urządzenia ciśnieniowego,
  • zmiany dokonywanej w instalacji współpracującej z urządzeniem ciśnieniowym, mającej wpływ na warunki eksploatacji urządzenia ciśnieniowego,
  • uzasadnionym stanem technicznym urządzenia ciśnieniowego,
  • zmiany eksploatującego skutkującej zmianami warunków eksploatacji urządzenia ciśnieniowego.
 • doraźne powypadkowe lub poawaryjne – na pisemny wniosek służb technicznych użytkownika stacji zgazowania, przeprowadza się w przypadku wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia ciśnieniowego lub nieszczęśliwego wypadku związanego z jego eksploatacją, prowadzone są w celu ustalenia przyczyn zdarzenia, sformułowania wniosków dotyczących działań zapobiegawczych oraz ich wdrożenia

Terminy badań okresowych zbiornika na gazy skroplone z izolacją próżniową wynoszą:

 • rewizja zewnętrzna:  1 rok
 • rewizja wewnętrzna: w okresach remontowych
 • próba ciśnieniowa: w okresach remontowych

Terminy badań okresowych atmosferycznej parownicy:

 • rewizja zewnętrzna:  1 rok
 • rewizja wewnętrzna: nie dotyczy
 • próba ciśnieniowa: nie dotyczy

Kontrolę działania i nastawy zaworów bezpieczeństwa zbiornika i atmosferycznych parownic przeprowadza eksploatujący w obecności inspektora dozoru technicznego nie rzadziej niż co 9 lat.

Należy pamiętać że także instalacje rurociągowe rozprowadzające gaz ze źródeł zasilania do punktów odbioru mogą powodować zagrożenie. Instalacje rurociągową licząca często setki metrów należy poddawać systematycznej kontroli stanu technicznego.

Instalacja może ulec korozji, rozszczelnieniu na elementach złącznych, pęknięciu, zanieczyszczeniu co może prowadzić do powstania stref niebezpiecznych dla pracowników.

Dla tego też, polecamy z pełną odpowiedzialnością wykonanie  przeglądów instalacji rurociągowych zarówno gazów palnych jak i obojętnych.

Regularne przeglądy powinny być wykonywane w każdym zakładzie pracy gdzie media gazowe prowadzone są w rurociągach w pomieszczeniach produkcyjnych w których przebywają ludzie.

Zalecany zakres i częstotliwość przeglądów instalacji rurociągowych przedstawia poniższe zestawienie

 1. Kontrola działania zaworów odcinających głównych i strefowych: 1 raz w roku
 2. Kontrola działania manometrów: 1 raz w roku
 3. Próba szczelności: 1 raz w roku
 4. Próba wytrzymałości: po każdej wymianie odcinka rurociągu lub po jego rozbudowie
 5. Test szczelności – środkiem pieniącym: 2 razy w roku
 6. Kontrola działania regulatorów ciśnienia: 1 raz w roku
 7. Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa: 1 raz w roku
 8. Kontrola wizualna stanu oznaczeń instalacji, mocowań, tablic ostrzegawczych: 1 raz w roku