Instalacje Rurociągowe Gazów Technicznych


Rurociągi instalacji gazów technicznych są rurociągami technologicznymi zaliczanymi do urządzeń ciśnieniowych.

Rurociągi technologiczne muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych ujęte w Dyrektywie PED 2014/68/UE. Instalacje rurociągowe  tlenu  (grupa 1 wg §11 rozp. MR wdrażającego dyrektywę ciśnieniową PED 21014/68/UE) oraz azotu, argonu, mieszanek spawalniczych (grupa 2 wg §10 rozp. MR wdrażającego dyrektywę PED 21014/68/UE) podlegają ocenie zgodności w fazie projektowania i wytwarzania oraz nie podlegają odbiorowi UDT w fazie eksploatacji. Proces wytworzenia urządzenia ciśnieniowego musi być poddany właściwym procedurom oceny zgodności.

Po klasyfikacja rurociągu do odpowiedniej kategorii, wykonastwo rurociągów jest prowadzone wg odpowiadającej procedury PED.

Podstawy prawne są następujące:

  • dyrektywa PED 2014/68/UE wdrożona rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016r (DU2019, poz.211),
  • rozp. RM z 07.12.2012r. ws rodzajów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012, poz. 1468), §1, ust. 1j.

Instalacje gazów palnych, wymagające dopuszczenia do eksploatacji z uwagi na parametry pracy przez UDT, są projektowane i wykonane pod nadzorem Jednostki Notyfikowanej.

Trasa rurociągów jest wytyczana w trakcie montażu wg  założeń przyjętych w projekcie instalacji, oraz  w  konsultacji z użytkownikiem hali z zachowaniem zasad montażu rurociągów miedzianych lub stalowych.

Prace instalacyjne kończą się pneumatyczną próbą ciśnieniową  przy ciśnieniu próbnym wynoszącym  1,43 x max ciśnienia roboczego instalacji oraz pneumatyczną próbą szczelności przy ciśnieniu próbnym równym max ciśnieniu roboczemu instalacji.

Przebieg próby i jej rezultat jest potwierdzony stosownym protokołem podpisanym przez wykonawcę i użytkownika instalacji.

Instalacje propanowe

Instalacje propanowe są wykorzystywane do zasilania różnego rodzaju urządzeń i maszyn przemysłowych. Propan jest gazem płynnym, który jest łatwy do magazynowania i transportu, co czyni go idealnym paliwem dla wielu zastosowań przemysłowych. Przy projektowaniu i budowie instalacji propanowych należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak:

  • Zapotrzebowanie na propan: Należy określić, ile propanu będzie potrzebne do zasilania urządzeń i maszyn przemysłowych
  • Bezpieczeństwo: Instalacje propanowe muszą być zaprojektowane i zbudowane w sposób bezpieczny dla użytkowników