Odbiory Urządzeń Dozoru Technicznego


Centrogaz oferuje Państwu kompleksową usługę przygotowania dokumentacji dołączonej do wniosku o przeprowadzenie badania przed wydaniem przez UDT pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia ciśnieniowego.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 272, z późn. zmianami), organ właściwej jednostki dozoru technicznego przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego sprawdza kompletność i prawidłowość (odpowiedniość) przedłożonej dokumentacji, o której mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2022 r„ Poz. 68).

Dostarczona do UDT dokumentacja techniczna musi pozwalać na dokonanie oceny wyjściowego poziomu bezpieczeństwa w rozumieniu przepisów dozoru technicznego w kontekście wykonywanych przez UDT czynności przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację, w tym badania odbiorczego, jeżeli dotyczy.
Do zgłoszenia, o którym mowa w § 11.1 ww. rozporządzenia, należy przedłożyć dwa egzemplarze dokumentacji dla każdego zgłaszanego urządzenia.
Centrogaz przygotuje dokumentacje, dostarczy dokumentacje do właściwego terytorialnie oddziału UDT oraz uczestniczy w pracach odbiorowych inspektora UDT na obiekcie.